Badanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących zasoby dziedzictwa w swojej działalności. Raport końcowy

Badanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących zasoby dziedzictwa w swojej działalności. Raport końcowy

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która w centrum stawia człowieka – często wykluczonego lub zmarginalizowanego – a także społeczność, której jest członkiem. Szczególnym rodzajem przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) są takie, które wykorzystują zasoby dziedzictwa kulturowego. Działają na styku środowiska czysto biznesowego i organizacji pozarządowych, niemających na celu maksymalizacji zysku.

W prezentowanym Państwu raporcie z badań pilotażowych dotyczących PES wykorzystujących zasoby dziedzictwa kulturowego w swojej działalności, przeprowadzonych przez Fundację Rozwoju Badań Społecznych na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w drugiej połowie 2022 roku, zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z tym sektorem: liczebność tego typu podmiotów, rodzaj prowadzonej przez nie działalności, ich strukturę branżową, formy współpracy z partnerami oraz usytuowanie geograficzne. Ponadto przeprowadzono analizę poziomu wiedzy PES o dziedzictwie oraz zasadach jego ochrony, a także analizę zakresu i rodzaju wsparcia, oczekiwanego przez te podmioty od instytucji zajmujących się ochroną zabytków i opieką nad nimi.

Tytuł: Badanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących zasoby dziedzictwa w swojej działalności. Raport końcowy

Autorzy: Wojciech Onyśków, Marcin Pierzchała, Roksana Ulatowska
Redakcja i korekta: Aleksandra Kalinowska
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2024

Wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-67381-47-5
Liczba stron: 46
Wydanie: PDF

Pobierz publikację:
Badanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących zasoby dziedzictwa w swojej działalności. Raport końcowy

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content