Kurier Konserwatorski nr 19 (2020)

Kurier Konserwatorski nr 19 (2020)

← powrót

Do pobrania:

Kurier Konserwatorski nr 19 (2020)

Spis treści:

 • Prowadzenie i tryb uzgadniania gminnych ewidencji zabytków 
 • Okólnik ws. wniosków o przyznanie nagrody za przypadkowe znalezienie zabytku archeologicznego 
 • Podejmowanie działań polegających na poszukiwaniu i rozpoznawaniu miejsc spoczynku ofiar zbrodni wojennych i zbrodni komunistycznych oraz przeprowadzaniu ekshumacji grobów wojennych 
 • Gromadzenie informacji o cmentarzach i terenach dawnych cmentarzy żydowskich 
 • Stosowanie przepisu art. 31 ust. 1a pkt 1-2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 • Wytyczne w zakresie stosowania przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 
 • Wytyczne w zakresie działań wojewódzkich konserwatorów zabytków podejmowanych w związku z prawnokarną ochroną zabytków 
 • Wytyczne w zakresie czynności podejmowanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków w procedurze wydawania pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę 
 • Wytyczne i zalecenia w zakresie stosowania podstawowych zasad konserwatorskich dotyczących zabytków 
 • Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia monitoringu pomników historii i/lub miejsc światowego dziedzictwa, realizowanego przez wojewódzkich konserwatorów zabytków 
 • Zalecenia w zakresie ochrony historycznych małych miast 
 • Wytyczne dotyczące współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, realizowanych w trakcie budowy dróg krajowych i autostrad 
 • Pismo przewodnie Generalnego Konserwatora Zabytków do Zaleceń do wykonywania mapy zasadniczej na potrzeby opracowania dokumentacji studialno-projektowych z zakresu konserwacji i restauracji parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków; Zaleceń dla inwentaryzacji szaty roślinnej w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków; Zaleceń dla opracowania projektu gospodarki drzewostanem w parkach, ogrodach i innych formach projektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków; Zaleceń dla postępowania w sytuacji zaistnienia szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi na terenie parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków 
 • Zalecenia do wykonywania mapy zasadniczej na potrzeby opracowania dokumentacji studialno-projektowych z zakresu konserwacji i restauracji parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków 
 • Zalecenia dla inwentaryzacji szaty roślinnej w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków 
 • Zalecenia dla opracowania projektu gospodarki drzewostanem w parkach, ogrodach i innych formach projektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków 
 • Zalecenia dla postępowania w sytuacji zaistnienia szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi na terenie parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków 
 • Zalecenia dla ochrony drzew i krzewów na obszarze objętym robotami budowlanymi w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków 
 • Wytyczne dotyczące ochrony zabytków techniki 
 • Zasady postępowania przy wydawaniu pozwoleń na poszukiwanie zabytków, w tym archeologicznych, na nieruchomościach stanowiących własność różnych podmiotów 
 • Standardy postępowania konserwatorskiego w zakresie zagospodarowania przestrzeni rynkowych 
 • Wytyczne w zakresie postępowania wojewódzkich konserwatorów zabytków w związku z działalnością na terenie naszego kraju amerykańskiej agencji rządowej Defense POW/MIA Accounting Agency [dalej: DPAA] 
 • Zalecenia w zakresie sposobu postępowania w przypadku inwestycji o charakterze rekonstrukcji, rewitalizacji, skansenu na stanowiskach archeologicznych
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content